Zvláštní užívání komunikací - rozkopávky, protlaky, skládky, zábor

K užívání silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie České republiky.

V případě zvláštního užívání silnice III třídy (ulice Hlavní a U kostela) je příslušným správním úřadem Magistrát města Olomouce. V případě napojení nemovitosti na místní komunikace je příslušným správním úřadem Obecní úřad Hlušovice.

 

Zvláštním užíváním komunikace se nejčastěji rozumí:

 1. zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen „reklamní zařízení“),
 2. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.),
 3. provádění stavebních prací,
 4. zřizování vyhrazeného parkování,
 5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení,
 6. audiovizuální tvorbu,
 7. umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech,
 8. pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,

Podrobně viz § 25 Zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

 

Co k vyřízení žádosti potřebuji?

 • žádost – ke stažení zde
 • situační snímek se zakreslením místa zvláštního užívání
 • stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace (pokud vlastníkem není obec Hlušovice)
 • závazné stanovisko Dopravního inspektorátu KŘP Olomouckého kraje, územního odboru Olomouc, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
 • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (právnické osoby)
 • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (fyzické osoby podnikající)
 • při zastupování plnou moc

 

Správní poplatek

Správní poplatek činí dle doby platnosti souhlasu:

 • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní: 100 Kč
 • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců: 500 Kč
 • delší než 6 měsíců: 1000 Kč

Správní poplatek je splatný před vydáním souhlasu.

Od poplatku je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného povolení v důsledku havárie.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhoduje silniční správní úřad bezodkladně.
V ostatních případech musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

V případě neúspěšné žádosti je možné proti souhlasu podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Užití komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, bez povolení nebo nedodržení podmínek stanovených v povolení je přestupkem, za který lze uložit pokutu až 500 000 Kč.
Při nesplnění podmínek souhlasu může silniční správní úřad povolení odejmout. Další povolení lze v takovém případě získat nejdříve 3 roky od odnětí.

 

Podrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích