Povinně zveřejňované informace | 2020

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Hlušovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Hlušovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

– je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

– je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

– vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

– pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.


3. Organizační struktura

Je dána zákonem o obcích č. 142/2000 Sb. ve znění posledních zákonů.

Orgány obce:
Zastupitelstvo obce Hlušovice: Ing. Eva Jurková, RNDr. Sylva Adamovská, Mgr.  Lenka Gillová, RNDr. Pavel Adamovský, Ph.D., Jiří Seifert

Starosta obce: Ing. Eva Jurková

Místostarostka obce: RNDr. Sylva Adamovská

Orgány zastupitelstva obce a starosty:

Výbor finanční

předseda: Jiří Seifert
členka: Jaroslava Kačerová
člen: Bc. Zuzana Pavlíková

Výbor kontrolní

předseda: RNDr. Pavel Adamovský, Ph.D.
člen: Mgr. Peter Páluš
člen: Ing. Jiří Prek

Komise sociální

předseda: Hana Křížová
členka: Marie Chytilová
členka: Mgr. Markéta Dejmalová

Komise stavební a životního prostředí

předseda: Mgr. Lenka Gillová
člen: Ing. Augustin Gec
členka: Ing. Martina Husičková

Kulturně sportovní komise

předseda: Mgr. Jiří Syslo
člen: Jiří Husička
člen: Vladimír Vích
člen: Dagmar Kružíková
člen: RNDr. Pavel Adamovský, Ph.D.

Obecní úřad

Místostarosta: RNDr. Sylva Adamovská            

Administrativní pracovnice: Hana Křížová, Hana Heitlová

Příspěvkové organizace:

Mateřská škola Hlušovice - ředitelka: Mgr. Ivona Urbišová

Místní knihovna - knihovnice: Marie Šperlíková


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Hlušovice
Hlavní 89
783 14 Hlušovice

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Hlušovice
Hlavní 89
783 14 Hlušovice

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 hod.

Středa 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

585 313 378

4.5 Čísla faxu

585 155 067

 

4.6 Adresa internetové stránky

www.hlusovice.eu - prohlášení o přístupnosti webu

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

– zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny podatelna@obechlusovice.cz

– osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

Všeobecná pravidla elektronického podání:

1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis“).

2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: 
*.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
*.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
*.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
*.odt (dokument OpenOffice Writer)
*.ods (dokument OpenOffice Calc)
*.odp (dokument OpenOffice Impress)
*.rtf (textový standard RTF-DCA)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument Adobe Acrobat)
*.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

2. Maximální velikost datové zprávy: 
Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.

3. Kontrola datové zprávy: 
Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci, 
b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a 
c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 

4.8 Další elektronické adresy

 

4.9 ID datové schránky

fn9bk77

 

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a.s.pobočka Olomouc, účet č. 181 462 9339/0800

Moneta Money Bank, pobočka Olomouc, účet č. 201 550 113/0600

 

6. IČ

00635677

 

7. DIČ

CZ00635677

 

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Úřední deska
 • Vyhlášky a předpisy
 • Obecní závazné vyhlášky:
  č. 1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  č. 2/2004 o znaku a praporu obce Hlušovice
  č. 3/2010 o místním poplatku ze psů
  č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Opatření obecné povahy č. 1/2010 – Územní plán Hlušovice
 • Územní plán obce
 • Územní studie „U Zastávky“, „Prostřední louky“, „Okružní“, „Akátová-Západní“

Všechny dokumenty lze volně prohlížet zde: https://hlusovice.eu/obecni-urad/dokumenty/

8.2 Rozpočet na rok 2021

Rozklikávací rozpočet obce

 

9. Žádosti o informace

Informace lze získat osobní návštěvou obecního úřadu v úřední hodiny, nebo písemnou žádostí o informaci adresovanou na obecní úřad Hlušovice.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat písemně poštou, nebo osobně na podatelně Obecního úřadu v Hlušovicích.

Lze využít také e-podatelny na internetových stránkách obce Hlušovice.


11. Opravné prostředky

Obec Hlušovice nemá zavedené žádné formuláře.

Opravný prostředek lze podat písemně prostřednictvím podatelny Obecního úřadu v Hlušovicích, nebo e-podatelny na internetových stránkách obce Hlušovice.


12. Formuláře

Obec Hlušovice nemá zavedené žádné formuláře.

Formuláře pověřeného úřadu – Magistrátu města Olomouce lze získat na adrese : www.olomoucko.cz

Formuláře stavebního úřadu – odboru výstavby Městského úřadu ve Šternberku lze získat na adrese : www.sternberk.cz


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací – Portál GOV


14. Předpisy

 14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony v posledních zněních s prováděcími vyhláškami a výklady.

– ústava České republiky č. 1/1993 Sb.

– zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

– zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou pravomocí č. 314/2002 Sb.

– zákon o volbách do zastupitelstev obcí č. 152/1994 Sb.

– zákon o místním referendu č. 22/2004 Sb.

– zákon správní řád č. 500/2004 Sb.

– zákon o rozpočtovém určení daní č. 1/2005  Sb.

– zákon o účetnictví č. 563/91 Sb.

– zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

– zákon o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků č. 420/2004 Sb.

– zákon o místních poplatcích č. 565/1990 Sb.

– zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.

– zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

– zákon o ověřování č. 21/2006 Sb.

– zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.

– zákon o integrovaném záchranném systému č. 239/2000 Sb.

– zákon o krizovém řízení č. 240/2000 Sb.

– zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.

– zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb.

– zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

– zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb.

– zákon o ochraně krajiny a přírody č. 114/1992 Sb.

– zákon vodní č. 254/2001 Sb.

– zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

– zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.

– zákon ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb.

– zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

– zákon o péči a zdraví lidí č. 20/1966 Sb.

– zákon zákoník práce č. 262/2006 Sb.

 14.2 Vydané právní předpisy

č. 1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

č. 2/2004 o znaku a praporu obce Hlušovice

č. 3/2010 o místním poplatku ze psů

č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Pořizování kopií dokumentů 1.50 Kč (bez DPH) za jednostranný formát A4, 2,00 Kč (bez DPH)  za oboustranný formát A4

Poskytnutí údajů z informačního systému 50 Kč

 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 bude doplněno


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzor licenčních smluv

 nejsou

 16.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

http://www.rzp.cz/

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

 

V Hlušovicích 20.2.2020                                          Jaromír Malý, starosta