Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Obec Hlušovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Hlušovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

– je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

– je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

– vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

– pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.


3. Organizační struktura

Je dána zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění posledních zákonů.

Orgány obce:
Zastupitelstvo obce Hlušovice: RNDr. Pavel Adamovský, Ph.D., Ing. Mojmír Bezecný, Mgr. Lenka Gillová, Ing. Lubomír Charvát, Ing. Eva Jurková, Kristýna Matějková, Martin Pinta, Jiří Seifert, Mgr. Jiří Syslo

Starosta obce: Ing. Eva Jurková

Místostarostové obce: Mgr. Lenka Gillová, Jiří Seifert

Orgány zastupitelstva obce a starosty:

Výbor finanční

předseda: RNDr. Pavel Adamovský, Ph.D.
členka: Jaroslava Kačerová
člen: Ing. Libor Krejčiřík

Výbor kontrolní

předseda: Ing. Mojmír Bezecný
člen: Mgr. Peter Páluš
člen: Ing. Jiří Prek

Komise stavební a životního prostředí

předseda: Mgr. Lenka Gillová
člen: Ing. Lubomír Charvát
člen: Ing. Augustin Gec
členka: Ing. Martina Husičková
členka: Dagmar Kružíková

Kulturně sociální komise

předseda: Mgr. Jiří Syslo
členka: Kristýna Matějková
člen: Martin Pinta
členka: Ing. Veronika Lindrová
členka: Marie Chytilová

Obecní úřad

Místostarostové: Mgr. Lenka Gillová, Jiří Seifert           

Administrativní pracovnice: Kamila Horňáčková, DiS., Ing. Veronika Lindrová

Příspěvkové organizace:

Mateřská škola Hlušovice - ředitelka: Mgr. Ivona Urbišová

Místní knihovna - knihovnice: Marie Šperlíková


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Hlušovice
Hlavní 89
783 14 Hlušovice

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Hlušovice
Hlavní 89
783 14 Hlušovice

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 hod.

Středa 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

585 313 378

 

4.5 Adresa internetových stránek

www.hlusovice.eu - prohlášení o přístupnosti webu

4.6 Adresa podatelny

Hlavní 89
783 14 Hlušovice


4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

– zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny podatelna@obechlusovice.cz

– osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

Všeobecná pravidla elektronického podání:

1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis“).

2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

3. Pokud by úřadu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: 
*.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
*.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
*.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument Adobe Acrobat)
*.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
*.jpg, *.jpeg, *.png, (grafický formát)

2. Maximální velikost datové zprávy: 
Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 20 MB.

3. Kontrola datové zprávy: 
Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci, 
b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a 
c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 

4.8 Datová schránka

fn9bk77

 

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a.s.pobočka Olomouc, účet č. 181 462 9339/0800

Moneta Money Bank, pobočka Olomouc, účet č. 201 550 113/0600

 

6. IČO

00635677

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00635677

 

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Úřední deska
 • Vyhlášky a předpisy
 • Obecní závazné vyhlášky:
  OZV o nočním klidu
  č. 2/2004 o znaku a praporu obce Hlušovice
  č. 2/2006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hlušovice
  č. 3/2010 o místním poplatku ze psů
  č. 1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  č. 1/2021 Požární řád obce Hlušovice
  Řád veřejného pohřebiště obce Hlušovice
  • Opatření obecné povahy č. 1/2010 – Územní plán Hlušovice
  • Územní plán obce
  • Územní studie „U Zastávky“, „Prostřední louky“, „Okružní“, „Akátová-Západní“

Všechny dokumenty lze volně prohlížet zde: https://www.hlusovice.eu/uredni-deska/

8.2 Rozpočet na rok 2023

Rozklikávací rozpočet obce

 

9. Žádosti o informace

Informace lze získat osobní návštěvou obecního úřadu v úřední hodiny, nebo písemnou žádostí o informaci adresovanou na obecní úřad Hlušovice.


10. Příjem podání a podnětů

Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat písemně poštou, nebo osobně na podatelně Obecního úřadu v Hlušovicích.
Lze využít také e-podatelny na internetových stránkách obce Hlušovice.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
- komu je žádost určena,
- jaká konkrétní informace je požadována,
- kdo žádost podává.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony v posledních zněních s prováděcími vyhláškami a výklady.
– ústava České republiky č. 1/1993 Sb.
- zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
– zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
– zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou pravomocí č. 314/2002 Sb.
– zákon o volbách do zastupitelstev obcí č. 152/1994 Sb.
– zákon o místním referendu č. 22/2004 Sb.
– zákon správní řád č. 500/2004 Sb.
- zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
- zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném aj. vzdělávání (školský zákon)
- zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
- zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veř. knih. a informač. služeb (knihovní zákon)
- vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
- nař. vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požár. bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
- vyhláška č. 442/2006 Sb., struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
- vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti
- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní smlouvy
– zákon o rozpočtovém určení daní č. 1/2005 Sb.
– zákon o účetnictví č. 563/91 Sb.
– zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
– zákon o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků č. 420/2004 Sb.
– zákon o místních poplatcích č. 565/1990 Sb.
– zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.
– zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
– zákon o ověřování č. 21/2006 Sb.
– zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.
– zákon o integrovaném záchranném systému č. 239/2000 Sb.
– zákon o krizovém řízení č. 240/2000 Sb.
– zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.
– zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb.
– zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
– zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb.
– zákon o ochraně krajiny a přírody č. 114/1992 Sb.
– zákon vodní č. 254/2001 Sb.
– zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.
– zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.
– zákon ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb.
– zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
– zákon o péči a zdraví lidí č. 20/1966 Sb.
– zákon zákoník práce č. 262/2006 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

č. 1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
č. 2/2004 o znaku a praporu obce Hlušovice
č. 3/2010 o místním poplatku ze psů
č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Položka                                                                Sazba
Práce:
1 hodina práce                                                  300 Kč
každá započatá půlhodina práce              150 Kč

Fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu:
- jednostranně formát A4 černobíle          2 Kč/ks
- oboustranně formát A4 černobíle           3 Kč/ks
- jednostranně formát A4 barevně            6 Kč/ks
- oboustranně formát A4 barevně             11 Kč/ks
- jednostranně formát A3 černobíle          4 Kč/ks
- oboustranně formát A3 černobíle           6 Kč/ks
- jednostranně formát A3 barevně            12 Kč/ks
- oboustranně formát A3 barevně             22 Kš/ks

Ostatní náklady:                                               Dle skutečně vynaložených nákladů.
 

12.1. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.


13.1 Vzory licenčních smluv

13.2. Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 naleznete zde.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace:
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy:
http://www.rzp.cz/
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik