Domovní přípojky - vodovod

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru.

Dle stavebního zákona je pro vodovodní přípojku kratší než 50 metrů nutný územní souhlas, který vydá Odbor stavební Městského úřadu Šternberk. Pokud je vodovodní přípojka delší než 50 metrů je nutné územní rozhodnutí.

K vydání územního souhlasu/rozhodnutí je nutné:

  • na obecním úřadě obce Hlušovice, požádat o souhlas s připojením na veřejnou vodovodní síť. Formulář souhlasu ke stažení zde;
  • zpracování projektové dokumentace (PD) vodovodní přípojky odborně způsobilou osobou. Při zpracování PD je nutné dodržovat podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení vodovodních přípojek na vodovodní síť obce Hlušovice. Obecná pravidla k připojování vodovodních přípojek na veřejný vodovod obce Hlušovice ke stažení zde;
  • zajistit vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků, vyřídit povolení rozkopávek, pokud to bude navržená trasa vyžadovat.

 

V případě vydání pravomocného územního souhlasu/rozhodnutí je nutné v dostatečném předstihu nahlásit na obecní úřad (tel. 585 313 378) začátek výkopových prací a domluvit datum instalace vodoměru a tlakové zkoušky.  Propojení veřejné části a soukromé části vodovodní přípojky provede vždy odborně způsobilá osoba na náklady vlastníka nemovitosti. Propojení musí být provedeno odsouhlasenou spojkou.