Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby, nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Dle stavebního zákona je pro kanalizační přípojku kratší než 50 metrů nutný územní souhlas, který vydá Odbor stavební Městského úřadu Šternberk. Pokud je vodovodní přípojka delší než 50 metrů je nutné územní rozhodnutí.

K vydání územního souhlasu/rozhodnutí je nutné:

 • na obecním úřadě obce Hlušovice, požádat o souhlas s připojením na tlakovou kanalizaci. Formulář souhlasu ke stažení zde;
 • zpracování projektové dokumentace (PD) kanalizační přípojky odborně způsobilou osobou. Při zpracování PD je nutné dodržovat podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení kanalizačních přípojek na tlakovou kanalizaci obce Hlušovice, ke stažení zde;
 • zajistit vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků, vyřídit povolení rozkopávek, pokud to bude navržená trasa vyžadovat.

 

V případě vydání pravomocného územního souhlasu/rozhodnutí je nutné v minimálně 14 denním předstihu nahlásit na obecní úřad (tel. 585 313 378) začátek výkopových prací a domluvit kontrolu stavebních prací správcem tlakové kanalizace (p. Leoš Verner).

 

 

Obecná pravidla:

 

 • napojení kanalizační přípojky na veřejnou tlakovou kanalizační síť, může provést pouze odborná stavební firma schválená provozovatelem kanalizace;
 • každá nemovitost je napojena do veřejné kanalizace samostatnou přípojkou. Do tlakové kanalizace nesmí být svedeny dešťové odpadní vody;
 • v ochranném pásmu tlakové kanalizace lze provádět výkopové práce pouze na základě souhlasu obce Hlušovice;
 • odpadní vody nesmí obsahovat látky, které nejsou odpadními vodami. Jedná se zejména o:
  • hrubé nečistoty a kovové či jiné předměty – např. štěrk, písek, střepy, žiletky, hřebíky, dráty, tuby, zubní kartáčky, klacky;
  • pružné materiály – např. hadry, textil, pleny, vlhčené ubrousky;
  • chemikálie – např. rozpouštědla, ropné látky, žíraviny, jedovaté, výbušné a hořlavé látky;
  • živočišné a rostlinné tuky;
  • či jiné látky, které mohou po smísení s odpadní vodou působit jedovatě, výbušně nebo hořlavě, infekční látky a odpady.


Pokyny pro užívání a provoz tlakové kanalizace PRESSKAN® naleznete zde.

Podrobnosti najdete v tomto předpise:
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)