Projekty spolufinancované z dotací

Dotace

Operace:                                                                              

19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje


Cíl operace:
 Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Šternbersko o.p.s.


Název projektu: Obec Hlušovice - ozvučení kulturního sálu


V roce 2021 jsme uspěli s projektem „Obec Hlušovice - ozvučení kulturního sálu“, podaným prostřednictvím MAS Šternbersko o. p. s. v rámci Programu rozvoje venkova.

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro realizaci spolkových a komunitních akcí na obci díky zlepšení akustiky v obecním kulturním domě.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 487 593,70- Kč

Celková výše dotace: 219 292,- Kč