VODOVOD

Zde naleznete veškeré informace o vodovodních přípojkách, jejich realizaci a jak se připojit na vodovodní řad.

Rozbor vody

Nový celkový rozbor pitné vody z vodovodu ze 17. 8. 2022 si můžete prohlédnout zde.

Technické informace

Vodovodní přípojka
 je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru.

Dle stavebního zákona je pro vodovodní přípojku kratší než 50 metrů nutný územní souhlas, který vydá Odbor stavební Městského úřadu Šternberk. Pokud je vodovodní přípojka delší než 50 metrů je nutné územní rozhodnutí.

K vydání územního souhlasu/rozhodnutí je nutné:

  • na obecním úřadě obce Hlušovice, požádat o souhlas s připojením na veřejnou vodovodní síť. Formulář souhlasu ke stažení zde;
  • zpracování projektové dokumentace (PD) vodovodní přípojky odborně způsobilou osobou. Při zpracování PD je nutné dodržovat podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení vodovodních přípojek na vodovodní síť obce Hlušovice. Obecná pravidla k připojování vodovodních přípojek na veřejný vodovod obce Hlušovice ke stažení zde;
  • zajistit vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků, vyřídit povolení rozkopávek, pokud to bude navržená trasa vyžadovat.

 

V případě vydání pravomocného územního souhlasu/rozhodnutí je nutné v dostatečném předstihu nahlásit na obecní úřad (tel. 585 313 378) začátek výkopových prací a domluvit datum instalace vodoměru a tlakové zkoušky.  Propojení veřejné části a soukromé části vodovodní přípojky provede vždy odborně způsobilá osoba na náklady vlastníka nemovitosti. Propojení musí být provedeno odsouhlasenou spojkou.

Připojení na hlavní řad obecního vodovodu

Připojení na hlavní řad obecního vodovodu může provádět pouze společnost Insta cz, s.r.o., či jimi pověřená firma.

Další firmy


Koordinace stavby přes obec (výkopové práce, firma VHS Sitka) napište na email vodovod@obechlusovice.cz, do předmětu uveďte vodovodní přípojka - číslo popisné a napište, o co byste měli zájem..

Výkopové prácehttps://www.vykopove-prace-olomouc.cz/ - kontakt p. Hübner, tel. 734 895 361

Výkopové prácehttps://kontejnerymuller.cz/zemni-prace/ - kontakt p. Müller, tel. 608 775 508, email: zemniprace@kontejnerymuller.cz

Leoš Verner
(tel. 777 585 710) - vodo topo - připojení domu na stávající vodovodní řad, příprava vodoměrné soustavy.

Vamar - Martin Vaníček (http://www.jadrovevrtani-olomouc.cz/, tel. 777 586 271) - vrtání do betonu, provrtání základové desky do domu.

Lakva Bohuňovice (https://www.lakva.cz/, tel. 775 219 346) - nabízí pro občany Hlušovic slevu 10% na nákup materiálu pro stavbu přípojek. Občan musí při nákupu nahlásit, že je z Hlušovic a staví přípojku.

Ing. Lubomír Charvát (tel. 723 340 561, email: luboscharvi@icloud.com) - zpracování projektové dokumentace vodovodní přípojky odborně způsobilou osobou včetně vyřízení povoleníNákup vodoměrné šachty

- Firma Hutira, šachta Modulo https://www.hutira-brno.cz/cs/produkty/sachta-modulo/

- Plast Trade, s.r.o. https://plasttrade.cz/vyrobek/56-vodomerne-kanalizacni-a-revizni-sachty/


Instalace vodoměru a tlaková zkouška

Máte-li nachystanou vodoměrnou soustavu a chcete připojit vodoměr, napište email na podatelna@obechlusovice.cz. Do emailu napiště telefonní kontakt na sebe, informaci, že chcete namontovat vodoměr a pošlete fotku vodoměrné soustavy (kam budete chtít vodoměr namontovat). Během pár dní se Vám ozve zástupce VHS Sitka, který se s Vámi domluví na montáži vodoměru a tlakové zkoušce.

Čestné prohlášení k uplatnění snížené sazby DPH (15%)

Při napojování k vodovodu můžete využívat čestné prohlášení k uplatnění snížené sazby DPH. Stačí odevzdat vyplněný formulář pracovníkům firmy SITKA v den připojení.

Rozbory studní v Hlušovicích


Obec nechala otestovat 4 studny napříč Hlušovicemi. Ani jedna z mikrobiologického hlediska neprošla jako pitná voda. Ve všech se našly koliformní bakterie, v jedné dokonce i E.Coli! U jedné studny nevyšlo ani chemické složení, jelikož byl překročen limit pro dusičnany. Co se týká manganu, tak nevyhověly 2 studny, u jedné byl limit překročen 4x u druhé dokonce 13x!