Současnost

Obec Hlušovice leží v hanácké rovině asi 5 km od města Olomouce. Je nejbližším severním sousedem tohoto krajského města. Magistrát statutárního města Olomouce plní pro Hlušovice funkci pověřeného úřadu pro výkon státní zprávy. Funkci stavebního úřadu pro obec vykonává odbor výstavby Městského úřadu města Šternberku.

Průměrná nadmořská výška katastru obce je 218 m n. m. Výměra katastrálního území Hlušovice je 412 ha.

Počet obyvatel k 31. 12. 2014 je 838.

Severně od obce se nachází kvalitní zemědělské půdy, intenzivně obdělávané. Směrem na jih jsou potom rozsáhlé louky – bývalé močály, vysušené koncem 19. století činností městské vodárny v Černovíru. Toto území je dnes v  2. vnitřním ochranném pásmu vodních zdrojů prameniště Černovír. Celý katastr obce se nachází v 2. vnějším ochranném pásmu vodních zdrojů a dále v Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod Kvarter řeky Moravy.


Obcí prochází železniční trať Olomouc – Šternberk – Šumperk, která zajišťuje výhodné dopravní spojení zejména s Olomoucí, Šternberkem a Uničovem. Výhodné je rovněž napojení na silniční síť. V roce 1999 byla vybudována cyklistická stezka vedoucí do Olomouce – Černovíru bohatě využívaná zejména rekreačními cyklisty.

Obec se osamostatnila v roce 1990. V prvních letech řešilo zastupitelstvo nejpalčivější problémy – zajištění funkce obecního úřadu a jeho sídla, havarijní stav rozvodné elektrické sítě, dokončování léta rozestavěné dešťové kanalizace. Zároveň byly zahájeny práce na územním plánu obce, jehož konečné bylo schváleno na podzim roku 1998. Nový územní plán vytvořil nový obraz budoucí obce, její funkce a zaměření.

Vzhledem ke geografickým, přírodním, dopravním a omezujícím podmínkám v důsledku ochranných pásem vodních zdrojů bylo rozhodnuto orientovat rozvoj obce především jako obytného sídla s kvalitním životním prostředím s pouze omezenou řemeslnou výrobou v bývalém středisku zemědělské výroby. Obec využívá svého výhodného dopravního spojení a blízkosti velkých sídel, zejména města Olomouce pro zaměstnávání svých obyvatel.

Územní rozvoj obce pro 1000 – 1500 obyvatel je navržen v pásu od železniční trati až po potok Trusovický, na rozhraní intenzivně zemědělsky obdělávaných pozemků severně od obce a luk a lesa v ochranném pásmu vodních zdrojů jižně od obce.

Obec je dnes zajištěna všemi potřebnými inženýrskými sítěmi s výjimkou vodovodu. Probíhá zde intenzivní výstavba rodinných domů, obec se rychle rozšiřuje a počet obyvatel stoupá.

V obci funguje Mateřská škola. Žáci dojíždí do základních škol v Bohuňovicích a Olomouci.

Je zde obecní Společenský dům využívaný pro místní kulturní a společenské záležitosti. Pronajímá se také pro soukromé společenské události. Občanům k dispozici je také obecní knihovna. Obec zajistila možnost připojení občanů k bezdrátovému internetu.

V provozu je filiální kostel sv. Petra a Pavla, který náleží do bohuňovické farnosti.

V obci byl vybudován nový sportovní areál s volejbalovým a fotbalovým hřištěm a s tenisovým kurtem. Pro pořádání větších společenských akcí je vybaven podiem, lavicemi a stoly.