Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. V případě napojení nemovitostí na silnici III třídy (ulice Hlavní a U kostela) je příslušným správním úřadem Magistrát města Olomouce – odbor stavební. V případě napojení nemovitosti na místní komunikace je příslušným správním úřadem Obecní úřad Hlušovice.

Povolení je nutné také při úpravě nebo zrušení již existujícího sjezdu.
Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je také podkladem pro územní nebo stavební řízení.  

Co k vyřízení žádosti potřebuji?

  • žádost – ke stažení zde
  • situační snímek se zakreslením místa
  • zjednodušenou projektovou dokumentaci (půdorys, řez, technická zpráva)
  • stanovisko vlastníka připojované pozemní komunikace (pokud vlastníkem není obec Hlušovice)
  • závazné stanovisko Dopravního inspektorátu KŘP Olomouckého kraje, územního odboru Olomouc
  • při zastupování plnou moc


Správní poplatek

Správní poplatek činí 500 Kč. Je splatný před vydáním rozhodnutí. Uvedené neplatí, je-li vydáváno závazné stanovisko pro účely společného územního a stavebního řízení (bez poplatku). 


Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhoduje silniční správní úřad bezodkladně.
V ostatních případech musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.


V případě neúspěšné žádosti je možné proti rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů, ode dne jejího oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství podáním učiněným u Obce Hlušovice. 

Neoprávněné zřízení, změna, nebo zrušení připojení nemovitosti ke komunikaci je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč.

Podrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích