Odpověď KIDSOK na zpoždění vlaků

30. 09. 2021

Vážená paní starostko,

 

nejprve mi dovolte jménem Olomouckého kraje a Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) zdůraznit, že jsme byli znepokojeni situací, která nastala po 9. září 2021. Řešení mimořádné události dne 23. září 2021 nás následně velmi zaskočilo. Je politováníhodné, že k této mimořádné události došlo navíc v tak vypjatém období, přičemž způsob řešení dopad této mimořádné události na cestující ještě zhoršil. Výše nastíněné okolnosti v průběhu posledních dvou týdnů měly významný dopad na cestující, což negativně ovlivnilo jejich spokojenost s veřejnou dopravou. K těmto skutečnostem nemůžeme a nejsme lhostejní. Důsledně proto z pozice objednatele vyhodnotíme příčiny a dopady těchto okolností a přijmeme taková opatření, aby se podobná situace v budoucnu nemohla opakovat.

 

Na včasnosti jízdy spoje 13705, který slouží primárně pro přepravu žáků a studentů do škol, se od slavnostního otevření zrekonstruované trati z Olomouce do Uničova dne 9. září 2021 podepsala nedůsledná organizace provozu na trati Olomouc – Uničov po ukončení výluky ze strany správce infrastruktury, tedy Správy železnic s. o.

Správa železnic po ukončení výluky dne 9. září 2021 zavedla během zkušebního provozu na 15 dní v úseku Šternberk – Uničov zast. tzv. konsolidační pomalou jízdu. V praxi to znamená, že vlaky jezdily omezenou rychlostí max. 50 km/h. Správa železnic, s. o. předem tyto pomalé jízdy projednala s dopravcem České dráhy a ujistila ho, že zpoždění vlaků na trati bude v důsledku pomalých jízd nejvýše 5 minut. Dopravce tedy nepředpokládal významnější komplikace a věc dále neprojednával s objednatelem dopravy. Pokud by k projednání došlo, případně by Správa železnic nepodcenila významnost pomalých jízd na regionální dopravu, požadovali bychom z pozice objednatele pokračování náhradní autobusové dopravy.

 

Zkušenosti cestujících i kvalita dispečerského řízení Centrálního dispečinku IDSOK po dobu zkušebního provozu na předmětné trati byly velmi negativně ovlivněny velmi vysokými zpožděními a další organizací provozu. Ke zpožďování docházelo přibližně u poloviny spojů, nejvyšší zpoždění bylo zaznamenáno u spojů ve Šternberku, nejnižší ve stanici Olomouc hl. n. Průměrně měly zpožděné spoje odchylku od jízdního řádu 11–15 minut, nicméně zpoždění v ranní a odpolední špičce narůstalo díky křižování na jednokolejné trati a také kvůli plánovaným ostrým obratům vlaků v Uničově a Olomouci ze strany dopravce. V důsledku těchto negativních vlivů měly některé spoje 20 nebo i 30 minut zpoždění. Zpoždění v rozmezí od 20 do 30 minut se běžně od 9. září 2021 týkalo také vlaku Os 13705 (6:59 Olomouc hl. n. – 7:21 Šternberk – 7:41 Uničov).

 

Vzhledem k tomu, že zpoždění vykazovalo po pár dnech jistou pravidelnost, upozornil KIDSOK dne 15. září 2021 na zpoždění dopravce a doporučili mu řešit alespoň ostré obraty změnou oběhů vozidel tak, aby nasadil další soupravu, pokud ji však má v danou dobu v Olomouci k dispozici. Dopravce upravil oběh vozidel podle aktuálních provozních možností pouze dne 21. 9. 2021, kdy vlak Os 13705 přijel do Šternberku se zpožděním pouze 2 minuty.

 

Pomalé jízdy v důsledku zkušebního provozu měly skončit dne 23. září 2021. Bohužel téhož dne došlo k technické závadě vozidla, které mělo zajišťovat mimo jiné i spoj Os 13705. Tato z pohledu řízení provozu mimořádná událost na vlaku byla dopravcem ČD a.s. hlášena až v 7:35, tedy 36 minut po plánovaném odjezdu ze stanice Olomouc hl. n. a to ve formě hlášení s nižší prioritou – tedy pouze na vědomí. Dne 23. září 2021 dle hlášení dopravcem došlo k technické závadě na vozidle s tím, že spoj 13705 byl odřeknut v trase Olomouc hl. n. – Uničov a dispečer vydal pouze opatření v regionální dopravě: „Cestující mohou použít následný spoj Os 3629.“ Tento spoj s odjezdem v 7:47 z Olomouce však představoval pro žáky a studenty nejen pozdní docházku do školy, ale především stresovou situaci, jelikož řada dětí nevěděla, jak se v takové situaci zachovat. Dopravci bude za toto pochybení a zpoždění na vlaku vyměřena smluvní pokuta, nicméně jsme si plně vědomi toho, že uvedená sankce dětem ušlou školní docházku navíc po dlouhodobé distanční výuce nenahradí.

 

Od pátku 24. září 2021 již ke zpožděním vlivem konsolidační pomalé jízdy nedocházelo, např. vlak Os 13705 měl na příjezdu do Šternberku zpoždění 3 minuty. Spoje by i v následujících dnech a týdnech již měly jezdit vyjma případných mimořádných událostí včas. Způsob řešení mimořádné události ze čtvrtku minulého týdne budeme s dopravcem České dráhy a. s. dále komunikovat tak, abychom společně přijali potřebná opatření pro eliminaci dopadu na cestující veřejnost při budoucích mimořádných událostech podobného charakteru.

 

Jak vyplývá z většiny stížností, které KIDSOK obdržel dne 23. září (případně 24. září), dopravce za poslední dny a týdny obdržel několik stížností, které KIDSOKu nepředal, nicméně na ně ani nereagoval. I s tímto nedostatkem bude dopravce konfrontován.

 

Přijměte, prosím, touto cestou omluvu jménem Olomouckého kraje a KIDSOK za nepříjemnosti, které Vás postihly v důsledku podcenění zkušebního provozu ze strany provozovatele dráhy a mimořádné události ze strany dopravce České dráhy a. s. S oběma subjekty, které se na těchto nepříjemnostech pro cestující podílely, budeme v nejbližších dnech jednat. V této věci vyvineme maximální úsilí s cílem zajistit kvalitní službu, jelikož cestující a jejich spokojenost jsou pro nás v rámci plnění závazku veřejné služby naprostou prioritou.  

  

S pozdravem

 

Mgr. Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ph.D.

vedoucí odboru

Odbor řízení dopravy a dopravních systémů

tel:        +420 587 336 667

mob:    +420 777 748 274

e-mail: zajickova@kidsok.cz

K této e-mailové zprávě se vztahuje PROHLÁŠENÍ. Úplné znění PROHLÁŠENÍ si můžete přečíst na http://www.kidsok.cz/prohlaseni.html

This e-mail and its attachments are subject to a disclaimer. You can read this at http://www.kidsok.cz/prohlaseni.html 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 From: starosta@obechlusovice.cz <starosta@obechlusovice.cz>
Sent: Friday, September 24, 2021 9:40 AM
To: kidsok@kidsok.cz
Subject: Žádost o informace, stížnost na zpoždění vlaku

 

Vážení,

 

obracíme se na Vás s otázkou každodenního zpoždění vlaku, případně vynechání spoje, na trati  Olomouc - Hlušovice – Bohuňovice.

Jedná se o ranní školní spoje. Rodiče dětí už začínají být značně znepokojeni a ptají se nás, zastupitelů obce, jak dlouho tato situace bude trvat.

Pokud je spoj vynechán nebo výrazně zpožděn, děti se bojí,  volají rodičům, kteří jsou již v zaměstnání a ti „organizují“ převozy dětí do školy. Ti, kteří tuto možnost nemají, jsou stresováni, neboť do Bohuňovic jezdí větší počet dětí 1. stupně základní školy a tyto děti ještě nejsou připravené na komplikace v dopravě.

Rádi bychom věděli, jestli je situace dočasná, anebo zpoždění vlaku bude trvat po celou dobu rekonstrukce celé tratě. Případně, zda je možnost alespoň ranního autobusového spoje na trati Hlušovice – Bohuňovice a Hlušovice – Olomouc.

Bližší informace bychom ocenili nejen my na obci, ale také rodiče dojíždějících žáků a škola v Bohuňovicích.  V případě dlouhodobých výpadků vlaku se bude muset vzniklá situace řešit.

 

Děkujeme za pochopení a poskytnutí informací.

S úctou

 

Ing. Eva Jurková, starostka

Obecní úřad Hlušovice
Hlavní 89
783 14 Hlušovice
Tel: 585 313 378, 604 220 177
E-mail: starosta@obechlusovice.cz
IČO: 00635677

Odpověď KIDSOK na zpoždění vlaků

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech